Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/kara/public_html/fa/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/kara/public_html/fa/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/kara/public_html/fa/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

پیاده سازی بیرینگ (Dismounting)

بیرون آوردن بیرینگ (Dismounting)

بیرون آوردن بیرینگ (Dismounting) و جایگزین نمودن آن را نتایج حاصله از پایش وضعیت، باعث می گردد. با توجه به وضعیت نصب بیرینگ و دسترسی به رینگ های آن و همچنین توجه به این نکته که انطباق بیرینگ و شافت و یا هوزینگ به چه صورت می باشد، روش و ابزار مناسب انتخاب می گردد.


بیرون آوردن بیرینگ (Dismounting) آخرین و  یکی از مهمترین مراحل چرخه عمر بیرینگ می باشد. در بعضی از شرایط ممکن است.بیرینگ هایی که دچار آسیب دیدگی نشده اند، درآورده شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. در این حالت دقت در عملیات برای آسیب نرساندن به بیرینگ از اهمیت فراوانی برخوردار می گردد. برای بیرینگ های آسیب دیده نیز، دقت در انجام کار جهت محافظت از شافت (هوزینگ) اهمیت مضاعف دارد.


 با توجه به وضعیت نصب بیرینگ و دسترسی به رینگ های آن و همچنین توجه به این نکته که انطباق بیرینگ و شافت و یا هوزینگ به چه صورت می باشد،.باید از روش و ابزار مناسب استفاده شود. متداول ترین ابزار برای این منظور، انواع پولی کش می باشد. تجربه نشان داده است، خلاقیت و نوآوری در انتخاب. روش و یا استفاده ترکیبی از روشهای مختلف کمک شایانی به اپراتور تعمیرات خواهد نمود. تعداد دفعاتی که  بیرینگ روی نشیمنگاه نصب شده است، یکی از پارامترهای موثر در نصب، مخصوصاً  در روش Drive up method می باشد.

 

6- بیرون آوردن بیرینگ (Dismounting)

روش نصب و پیاده سازی Drive up
روش Drive Up Method شرکت SKF یکی از بهترین روش های نصب (Mounting) و درآورن بیرینگ (Dismounting) می باشد

این پارامتر با توجه به عملیات درآوردن بیرینگ می تواند متغیر باشد. همانند روشهای نصب بیرینگ، بیرون آوردن بیرینگ (Dismounting) آن نیز می تواند به صورت مکانیکی و سرد،.استفاده از فشار روغن و گرم کردن آن (رینگ داخلی و یا هوزینگ) انجام پذیرد. ابزار مناسب برای هر یک از روشها با توجه به تیپ و نوع بیرینگ و چگونگی چیدمان آن و همچنین انطباق استفاده شده روی شافت و یا داخل هوزینگ، انتخاب می گردد. در روش هیدرولیکی  علاوه بر فشار روغن با توجه به مسیر تعبیه شده برای آن، استفاده از مهره های هیدرولیکی که برای نصب مورد استفاده قرار می گیرند، رایج است. چگونگی استفاده از ابزارها همراه با توضیح کامل روشهای مورد استفاده در بخش های مربوطه توضیح داده شده است.

چرخه عمر بیرینگ

پلی کش های سری TMMA شرکت SKF
پلی کش های سری TMMA شرکت SKF

بالا